• Հայ
 • Рус
 • Eng
 1. Մասնագիտությունները

Մասնագիտության անվանումը

Ուսման տևողությունը

9-րդ դասարանի հիմքով

12-րդ դասարանի հիմքով

Քույրական գործ

4 տարի

3 տարի

Ատամնատեխնիկական գործ

3 տարի

2 տարի

Դեղագործություն

3 տարի

2 տարի

Լաբորատոր ախտորոշում

3 տարի

2 տարի

Բուժական գործ (ՊՆ պետպատվեր)՝

4 տարի

ընդունելություն չկա

Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ

3 տարի

2 տարի

Բուժական գործ մասնագիտությամբ կարող են դիմել միայն ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները: Քոլեջն ավարտելուց հետո ՊՆ հետ պայմանագրի համաձայն զորակոչվում են ՀՀ ԶՈՒ՝ որպես բուժակ-ենթասպա՝ համապատասխան բոլոր արտոնություններով:

 1. Ուսման վարձաչափը

Կուրսը

9-րդ դասարանի հիմքով

12-րդ դասարանի հիմքով

1-ին կուրս

490 000 ՀՀ դրամ

490 000 ՀՀ դրամ

2-րդ կուրս

490 000 ՀՀ դրամ

490 000 ՀՀ դրամ

3-րդ կուրս

490 000 ՀՀ դրամ

490 000 ՀՀ դրամ

4-րդ կուրս

490 000 ՀՀ դրամ

----

Բոլոր մասնագիտությունների գծով առկա են անվճար տեղեր (պետպատվեր):

 1. Ընդունելությունը

Քոլեջի ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային կարգով: Դիմորդը մրցույթին մասնակցում է  «Կենսաբանություն» առարկայից գրավոր թեստային քննության գնահատականի, դիմորդի հիմնական կրթության վկայականում կամ ատեստատում ամրագրված «Հայոց լեզու» առարկայի քննական գնահատականի, «Քիմիա» առարկայի գնահատականի և հիմնական կրթության վկայականի կամ ատեստատի բոլոր գնահատականների թվաբանական միջինի գումարային թվանշանով: Ընդունելության մրցույթն անցկացնելիս բոլոր գնահատականները հաշվարկվում են 20 միավորային համակարգով:

Գնահատման 10 միավորային համակարգից 20 միավորային համակարգի անցման համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը

 

10 միավորային համակարգ

 

20 միավորային համակարգ

<10>

X2

<20>

<9>

<18>

<8>

<16>

<7>

<14>

<6>

<12>

<5>

<10>

<4>

<8>

 

Ընդունելության մրցույթային գնահատականի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ.

 

 «Կենսաբանություն» առարկայից ընդունելության գրավոր թեստային քննության գնահատական - 15,2 բալ,

Դիմորդի հիմնական կրթության վկայականում կամ ատեստատում ամրագրված՝

«Հայոց լեզու» առարկայի քննական գնահատական – 16 բալ,

«Քիմիա» առարկայի գնահատական –6, հետևաբար՝ 12բալ,

Հիմնական կրթության վկայականի կամ ատեստատի բոլոր գնահատականների թվաբանական միջին -14,89 բալ:

Մրցութային միավոր=15,2+16+12+14,89=58,09

 

 1. Ընդունելության քննություն «Կենսաբանություն» առարկայից

Քոլեջի ընդունելության քննությունը «կենսաբանություն» առարկայից անցկացվում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում տվյալ տարվա օգոստոսի 5-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում: Քննության տևողությունը 60 րոպե է: յուրաքանչյուր տոմսում առկա է 50 թեստային հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 0,4 միավոր:

«Կենսաբանություն» առարկայի քննական թեստերը կազմվում են հիմնական ընդհանուր կամ միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրերին համապատասխան: Քննական տոմսի նմուշին և քննական հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ ԵՊԲՀ քոլեջի ysmu.am կայքից:

 

 1. Ընդունելության փաստաթղթերը

Դիմորդներն ընդունելության հայտը լրացնում և հանձնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ dimord.emis.am կայքի միջոցով, որտեղ անհրաժեշտ է ներբեռնել պահանջվող փաստաթղթերը: Ընդունելության հայտերի ընդունման սկիզբն ու ավարտը որոշում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ն:

Ընդունվելու դեպքում դիմորդը ԵՊԲՀ քոլեջ պարտավոր է ներկայացնել.

 • 4 լուսանկար (3x4 չափի),
 • Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը և պատճենը,
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր,սոց.քարտ, ծննդյան վկայական) բնագիրը և պատճենը,
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի նոտարական թարգմանությունը (Արտերկրացիների համար),
 • Ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի անձնագրի բնագիրը և պատճենը, (անչափահաս լինելու դեպքում),
 • Տեղեկանք բնակության վայրից,
 • Զինվորական կցագրման վկայական (առկայության դեպքում),
 • Զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում),
 • Տեղեկանք տեղամասային պոլիկլինիկայից առողջական վիճակի վերաբերյալ,
 • Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոնների) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
 • Տեղեկանք նարկոդիսպանսերում հաշվառված չլինելու մասին (միայն Բուժական գործ մասնագիտությամբ դիմորդների համար /ՊՆ պետպատվեր/)
 • Տեղեկանք հոգեբուժարանում հաշվառված չլինելու մասին (միայն Բուժական գործ մասնագիտությամբ դիմորդների համար/ՊՆ պետպատվեր/)
 • Տեղեկանք ոստիկանության անչափահասների բաժնում հաշվառված չլինելու մասին (միայն Բուժական գործ մասնագիտությամբ դիմորդների համար/ՊՆ պետպատվեր/):

 


«ԿԵՆՍԱԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» առարկայի քննական տոմսի օրինակ

Հիմնական ընդհանուր կրթական (9-րդ դասարանի) հիմքով ընդունելության քննության քննական թեմաներ 2021 թ. «ԿԵՆՍԱԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» առարկայից

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթական (12-րդ դասարանի) հիմքով ընդունելության քննության քննական թեմաներ 2021 թ. «ԿԵՆՍԱԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» առարկայից

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...