• Հայ
 • Рус
 • Eng

 Նպատակը

Գիտական տեղեկատվության և վերլուծության, կարիքի գնահատման պահանջը ի նպաստ առկա խնդիրների վեր հանման ու լուծման առաջընթացի:

 Խնդիրներն են՝

 • Կազմակերպել «Համալսարանի գիտական անձնագիր» ծրագրային փաթեթի պարբերական թարմացումը և տվյալների համալրումը,
 • Կազմակերպել ամբիոններում գիտական կադրերի և գիտական ներուժի վերլուծության, գիտական կադրերի վերաբերյալ վերլուծական, վիճակագրական և այլ նյութերի համակարգված արխիվի ստեղծման և շահագործման աշխատանքները,
 • Կազմակերպել գիտաշխատողի պաշտոնի անձնագրավորման գործընթացը,
 • Կազմակերպել ամբիոնների գիտական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների տվյալների մուտքագրման և վերլուծության աշխատանքները,
 • Իրականացնել բժշկագիտության ոլորտում տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը,
 • Իրականացնել Համալսարանի պաշտոնական կայքէջի «Գիտություն» բաժնի տեղեկատվական uպաuարկումը,
 • Աջակցել դրամաշնորհների և պլանավորվող միջազգային գիտաժողովների փնտրման, մշակման, տարածման և դրանցում մասնակցություն ցուցաբերելու գործընթացին,
 • Աջակցել գիտաշխատողներին և գիտական թեմաներին անհրաժեշտ գիտական գրականության նպատակային փնտրման և գիտական աշխատանքների՝ հոդվածների, թեզերի և այլ նյութերի հրապարակման գործընթացին,
 • Կազմակերպել Համալսարանի հետազոտական գործունեության միջազգայնացմանն ուղղված աշխատանքները,
 • Իրականացնել Վարչության, ամբիոնների, գիտական գործունեություն իրականացնող uտորաբաժանումների, այլ հետազոտական խմբերի գործունեության վերաբերյալ իրազեկում` հաղորդագրություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ և այլ տեղեկատվական նյութերի տեսքով,
 • Պատրաuտել և տարածել հայտարարություններ Վարչության պետի մաuնակցությամբ անցկացվող միջոցառումների մաuին,
 • նախապատրաստել և հրատարակել Համալսարանի գիտական գործունեության վերաբերյալ էլեկտրոնային և տպագիր տեղեկատվություն,
 • ապահովել վեբինարի լսարանի տեխնիկական պատրաստվածությունը:

«Մասնագիտություն». Առողջապահության ոլորտի կաևոր, բայց ոչ «բժշկական» մասնագետները 22.08.2023

23.08.2023
Առողջապահական համակարգի այս մասնագետները բժիշկ չեն, հիվանդին չեն բուժում, բայց առանց իրենց չի կարող արդյունավետ գործել ...